fredag 12 april 2013

سید علی فا طمی عماره
2013/04/12
امسال روز جهانی کارگر در حالی اغاز میشود که جنبش کارگران و زحمتکشان وارده فصل جدیدی از
مبارزات خود شده است.ما در حالی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که در ایران فریاد اعتراض
تمامی اقشار مردم اعم از کارگر و دانشجو وکشاوز و کارمند.به حکومت سرمایه داری در ایران روز به
روز رساتر و منسجم تر به کوش می رسد.امسال اول ماه مه در حالی برگزار می شود که ابعاد بی عدالتی
که در ایران بو سیله حکومت جنا یتکار اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان و تمامی اقشار مردم اعمال
میشود.به وسیله تمام این اقشار ازاده و مبارز هر چند مشکل ولی همه گیر و متشکل در رسوانمودن سیاست
های فریبکارانه این جنایتکاران اسلامی انجام می پذیرد.
قداره بندان جمهوری اسلامی به مردم ایران می تازد و نماینده گان مجلس دستور اعدام معترضین را صادر
می کند.فعالین جنبش کارگران و زنان و دانشجویان و معلمان به بند کشیده و این در حالی است که شکنجه گران وقاتلان انان در خیابان ها راه می روند و کسی انها را باز خواست نمی کند.کارگران را د لایل واهی
به دار می اویزند.این حملات رژیم نه از موضع قدرت که از سردرماندگی است.جمهوری اسلامی که دیگر
در میان مردم جای ندارد از پایه انچنان متزلزل گردیده است که بعضاء دچار عقب نشینی گردیده.در سا لهای
های گذشته علاوه بر افزایش اتحاد و همبستگی بیشتر کارگران فعال شاهد همبستگی چشمگیر کارگران و
زحمتکشان ملیتهای مختلف ایران و همگام تر شدن مبارزات انان بوده ایم .بطوریکه رژیم جنایتکار اسلامی
بنابر ناتوانی بنیادیش در حال بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نتوا نسته است مانع
مقاومت های خود انگیخته و پر شور و مخالف های اشکار و پنهان تمام زحمتکشان در طول ای چند سال باشد.کارگران جه به شکل مشارکت در شوراهای کارگری و کارمندی و چه به صورت شرکت در تحصن
ها واعترضات مخالفت خود را با سیاستهای سرکوب گرانه رژیم نشان داده اند و این مقاومت را تا رسیدنبه خواستهای بر حق خود ادامه می دهند.این در حالی است که با وجود گرایشات متفاوت خواسته های پایه ای مشترکی دارند و تنها از طریق
مبارزه متحد و سازمان یافته هر جه وسیع تر توده کارگران می توان رژیم را وادار به عقب نشینی کردو مهر رهایی
تمام کارگران و زحمتکشان در مبارزات ازادیبخش مردم ایران را بر جسته کرد
روز جهانی گارگر بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته با
     

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar